Noteopplysninger

Noteopplysninger: Tilstrekkelig vs. nødvendig informasjon i ditt årsoppgjør

Noteopplysninger styrker årsoppgjørets troverdighet og sikrer at din virksomhet tilbyr nøyaktig informasjon om sin økonomiske tilstand. Les og lær alt du trenger å vite.

Denne artikkelen forklarer hvordan kvaliteten på noteopplysninger kan påvirke forståelsen av et årsoppgjør. I tillegg lærer du å optimalisere dine noter for å reflektere selskapets virkelige situasjon og dermed styrke kommunikasjonen med dine samarbeidspartnere.

Les også: Kontantstrøm og likviditetsstyring: En guide til  optimal regnskapsføring

Hva er noteopplysninger

Noteopplysninger er detaljerte tillegg til årsregnskapet som gir verdifull innsikt i selskapets finansielle og administrative forhold. Disse notene inkluderer informasjon som ikke nødvendigvis fremgår av hovedtallene i regnskapet, men som er kritiske for å vurdere selskapets økonomiske stilling og resultat. 

Noteopplysninger gir nødvendig kontekst som hjelper regnskapsbrukere, inkludert investorer, kreditorer og andre interessenter, i å gjøre informerte beslutninger basert på selskapets økonomiske rapporter. 

Relevant artikkel: Nøkkeltall og økonomisk analyse for smartere forretningsdrift

Innhold:

 1. Viktigheten av korrekt informasjon i årsoppgjøret
 2. Regnskapslovens føringer om årsoppgjør og noteopplysninger
 3. Obligatoriske noteopplysninger for små foretak
 4. Risikoer ved utilstrekkelig informasjon
 5. Anvendte regnskapsprinsipper
 6. Oppsummert om noteopplysninger
 7. FAQ – Vanlige spørsmål om noteopplysninger

Viktigheten av korrekt informasjon i årsoppgjøret

Uten tilstrekkelige og nødvendige noteopplysninger kan selskapets økonomiske rapport være misvisende eller ufullstendig, noe som potensielt kan lede til feilvurderinger om selskapets prestasjoner og stilling. Derfor er det avgjørende at notene både er utfyllende og presise, slik at de reflekterer alle vesentlige aspekter ved selskapets økonomi.

Juridiske krav til årsoppgjøret

I Norge er det strenge juridiske krav til hva et årsoppgjør skal inneholde. Regnskapsloven krever at alle foretak må følge god regnskapsskikk og rapportere sine finansielle data på en måte som gir et rettvisende bilde. Noteopplysninger spiller en sentral rolle i dette, da de utdyper og forklarer tallene presentert i selve regnskapet.

Norge følger flere regnskapsstandarder, inkludert Norsk RegnskapsStandard (NRS) for små og store foretak. Disse standardene setter rammer for hvordan regnskapsinformasjon skal presenteres, inkludert detaljerte krav til noteopplysninger. 

Å følge disse standardene sikrer ikke bare juridisk etterlevelse, men også kvalitet og sammenlignbarhet i finansiell rapportering.

Hvordan regnskapsloven definerer nødvendig informasjon

Regnskapsloven i Norge er klar på hva som regnes som nødvendig informasjon i årsoppgjøret. Den definerer nødvendig informasjon som opplysninger som må med for at regnskapet skal gi et rettvisende bilde av selskapets økonomiske tilstand og resultat. 

Dette inkluderer spesifikasjon av alle vesentlige og relevante aspekter av selskapets finanser, hvor noteopplysninger er sentrale for å oppnå denne standarden. La oss derfor utforske nærmere hva som kreves av noteopplysninger i ditt årsoppgjør.

Les også: Budsjettering for bedre finansiell planlegging

Regnskapslovens føringer om årsoppgjør og noteopplysninger

Regnskapslovens kapittel 7 stiller generelle krav til noteopplysninger, inkludert en detaljert gjennomgang av anvendte regnskapsprinsipper og metoder. 

Noteopplysninger som følger med resultatregnskapet skal inneholde detaljerte forklaringer på inntekter og kostnader, spesielle finansielle transaksjoner, og eventuelle uvanlige eller engangs hendelser som har påvirket resultatet.

Rekkefølge og presentasjon av noter

Rekkefølgen på notene er også strengt regulert for å sikre konsistens og lette sammenligninger over tid og mellom forskjellige foretak. § 7-1a i regnskapsloven krever at noteopplysninger for poster i balanse og resultatregnskap følger samme rekkefølge som postene i oppstillingen for balanse og resultatregnskap. 

Denne standardiseringen bidrar til klarhet og forståelse, og hjelper regnskapsbrukere med å navigere i informasjonen mer effektivt.

Noteopplysningene må også inkludere enhver vesentlig risiko eller potensielle fordeler som ikke direkte fremkommer av balansen, spesielt hvis foretaket engasjerer seg i høyrisikoaktiviteter. 

Dette sikrer at alle relevante finansielle effekter er fullstendig beskrevet, og understøtter kravet om et rettvisende bilde, som fremhevet i § 3-2a. Hvis standard praksis ikke gir et rettvisende bilde, krever regnskapsloven at tilleggsopplysninger gis for å fylle dette behovet.

Obligatoriske noteopplysninger for små foretak

Obligatoriske noteopplysninger er essensielle komponenter som kreves ifølge regnskapsloven for å sikre at årsoppgjøret er lovlig og gir et rettvisende bilde av selskapets økonomiske tilstand. Dette inkluderer informasjon om årsverk, eierskap av aksjer, samt lån og garantier til ledende personell, som definert i paragrafer som § 7-42 og § 7-45.

 1. Årsverk og ansettelsesinformasjon: Enhver opplysning om årsverk, inkludert om selskapet ikke har ansatte, er en obligatorisk del av noteopplysningene ifølge § 7-43. Dette gir innsikt i selskapets arbeidskraftressurser og operasjonell kapasitet.
 2. Eierskap og aksjer: Noteopplysninger må inkludere informasjon om eierskap og aksjer, spesielt hvis selskapet har handlet med egne aksjer i løpet av året (§ 7-42). Dette gir viktig informasjon om selskapets egenkapitalstruktur og finansielle strategier.
 3. Lån og sikkerhet til nøkkelpersoner: Informasjon om lån og sikkerhetsstillelser gitt til nøkkelpersoner, som definert i § 7-45, er kritisk. Disse opplysningene belyser potensielle interessekonflikter og finansielle risikoer som kan påvirke selskapets drift.

Minstekravene i årsoppgjøret for små selskap

Ifølge § 7-1 i regnskapsloven, kan små foretak – i stedet for detaljerte krav i §§ 7-2 til 7-34 – velge å oppgi informasjon i tråd med §§ 7-35 til 7-46. Dette inkluderer nødvendige tilleggsopplysninger som bidrar til å bedømme selskapets stilling og resultat, til tross for at de ikke fremgår av årsregnskapet direkte.

Selv om enkelte opplysninger ikke er obligatoriske for små selskap, kreves det allikevel en forklaring på anvendte regnskapsprinsipper, endringer i disse, og spesifikke prinsipper som benyttes forskjellig mellom selskaps- og konsernregnskap.

Viktige seksjoner inkluderer:

 • § 7-2: Opplysninger om regnskapsprinsipper, herunder inntektsføring og omregning av utenlandsk valuta.
 • § 7-3 til § 7-5: Virkning av endringer i regnskapsprinsipper, konsernsammensetning og detaljer om finansiell markedsrisiko.
 • § 7-6 og videre: Spesifikasjon av store enkelttransaksjoner og hvordan poster i oppstillingsplanen er sammenslått.
 • § 7-7a og § 7-7b: Krav om bruttopresentasjon av finansielle poster og betydningen av hendelser etter balansedagen.

Disse detaljene er kritiske for å gi et komplett og rettvisende bilde av selskapets finansielle situasjon og sikre at investorer, kreditorer, og andre interessenter har tilgang til all relevant informasjon for å ta informerte beslutninger basert på årsregnskapet.

Les også: Styringsinformasjon: Optimal verdiskaping for din bedrift gjennom presis regnskapsføring

Risikoer ved utilstrekkelig informasjon

Årsregnskapet og tilhørende dokumenter, som årsberetningen og revisjonsberetningen, er offentlige dokumenter i henhold til regnskapslovens § 8-1. Disse dokumentene skal innsendes til Regnskapsregisteret innen fastsatte frister. Enhver kan gjøre seg kjent med innholdet, og mangler eller feil i disse dokumentene kan dermed lett bli oppdaget og kritisert.

Ved mangler i innsendingen eller dersom de innsendte dokumentene ikke oppfyller regnskapspliktens krav, kan det påløpe forsinkelsesgebyrer som beskrevet i regnskapsloven. Slike gebyrer kan påløpe inntil alle kravene er oppfylt og mangler er rettet, og kan være betydelige økonomiske byrder for et selskap.

I tillegg til økonomiske risikoer og nedbryting av virksomhetens gode navn og rykte, kan alvorlige overtredelser av regnskapslovene føre til strafferettslige konsekvenser. Ifølge straffeloven §§ 392 til 394 kan overtredelser av bokførings- og regnskapsbestemmelser straffes. Dette understreker alvoret i å opprettholde høy standard i utarbeidelsen og presentasjonen av noteopplysninger.

Anvendte regnskapsprinsipper

Forståelsen av anvendte regnskapsprinsipper er kritisk for å tolke et årsoppgjør korrekt. Disse prinsippene, som inkluderer transaksjonsprinsippet, opptjeningsprinsippet og forsiktighetsprinsippet, sikrer at finansiell informasjon er konsekvent og sammenlignbar over tid. 

Relevant artikkel: Regnskap: Kunsten å styre moderne bedriftsøkonomi

Valg av regnskapsprinsipper for små foretak

Små foretak har visse unntak når det gjelder anvendelsen av de grunnleggende regnskapsprinsippene. De kan for eksempel fravike prinsippene om opptjening og sammenstilling, såfremt dette er i tråd med god regnskapsskikk for virksomheten. 

Dette gir små foretak fleksibilitet i å tilpasse regnskapsføringen til deres spesifikke situasjon, noe som kan være nyttig for å gi et mer rettvisende bilde av virksomheten.

Usikkerhet i regnskapet krever nøye vurdering og kan involvere regnskapsestimater. Når usikkerhet oppstår, skal det beste estimatet brukes, basert på tilgjengelig informasjon på tidspunktet for årsregnskapet. 

Endringer i slike estimater og deres virkninger skal resultatføres i den perioden endringene skjer, med mindre annet er tillatt etter god regnskapsskikk.

Tilleggsopplysninger knyttet til usikkerhet og fortsatt drift

Årsregnskapet skal utarbeides under antagelsen om fortsatt drift, med mindre det er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. 

I tilfeller der det er usikkerhet knyttet til fortsatt drift, skal dette reflekteres tydelig i regnskapet gjennom tilleggsopplysninger, som gir en beskrivelse av situasjonen og de tiltak som er tatt for å håndtere risikoen.

Ikke-obligatoriske vurderingsregler for små foretak (uten konsernregnskap)

Små foretak uten konsernregnskap kan benytte forenklede vurderingsregler som gjelder for klassifisering og vurdering av eiendeler. 

Eksempelvis kan små foretak benytte enklere metoder som FIFO eller gjennomsnittlig anskaffelseskost for å tilordne kostnader til omløpsmidler, noe som kan forenkle regnskapsprosessen og redusere kostnadene ved å føre regnskap.

Merk også følgende paragrafer som ikke er obligatoriske for foretak uten konsernregnskap:

 • § 5-17: Investering i tilknyttet selskap og datterselskap: Investeringer i tilknyttede selskaper og datterselskaper i selskapsregnskapet kan vurderes etter egenkapitalmetoden eller etter generelle vurderingsregler. Egenkapitalmetoden anvendes i konsernregnskapet, men ikke for midlertidige investeringer.
 • § 5-18: Deltakelse i felleskontrollert virksomhet: Deltakelse i felleskontrollert virksomhet regnskapsføres i selskapsregnskapet etter generelle vurderingsregler, bruttometoden eller egenkapitalmetoden, og i konsernregnskapet etter bruttometoden eller egenkapitalmetoden. Midlertidig deltakelse i felleskontrollert virksomhet kan ikke regnskapsføres etter egenkapitalmetoden eller bruttometoden.
 • § 5-19: Konserndannelse: Ved konserndannelse, hvor anskaffelseskost ved kjøp av aksjer eller andeler allokeres til datterselskapets identifiserbare eiendeler og gjeld samt goodwill i konsernregnskapet, skal denne allokeringen gi et nøyaktig bilde av de økonomiske realitetene i konsernet.

Les også: Årsregnskap: Alt din bedrift må huske før årsavslutning

Oppsummert om noteopplysninger

Et årsoppgjør med grundige og nøyaktige noteopplysninger er avgjørende for å troverdig reflektere et foretaks finansielle helse. Forståelsen av anvendte regnskapsprinsipper og oppmerksomhet til detaljer er essensielt for å oppnå dette. 

Noteopplysninger gir en bedre forståelse av de tallene som presenteres i resultatregnskapet og balansen, og bidrar til å klargjøre den finansielle konteksten for alle interessenter.

Hvordan forbedre ditt neste årsoppgjør

For å forbedre kvaliteten på neste årsoppgjør, start med en grundig gjennomgang av dette årets noter. Identifiser områder hvor informasjon kan ha vært mangelfull eller misvisende og ta tak i følgende punkter:

 • Sikre nøyaktighet: Dobbeltkontroller at alle transaksjoner er regnskapsført korrekt i henhold til relevante regnskapsprinsipper.
 • Klarhet i presentasjon: Organiser noteopplysningene tydelig og i en logisk rekkefølge som følger oppstillingen av finansregnskapet.
 • Relevans og vesentlighet: Fokuser på å inkludere all relevant informasjon som kan påvirke en brukers forståelse og beslutninger basert på årsregnskapet.
 • Forutsetning om fortsatt drift: Vurder og diskuter åpenhjertig eventuelle usikkerheter rundt foretakets evne til fortsatt drift.
 • Forbedre gjennomsiktighet: Tilby mer detaljerte forklaringer og tilleggsopplysninger der det er nødvendig for å gi et mer fullstendig bilde av foretakets økonomiske situasjon.

Viktige punkter å huske om noteopplysninger i årsoppgjøret

 • Konsistens er essensielt: Benytt regnskapsprinsippene konsekvent år fra år for å sikre sammenlignbarhet.
 • Fullstendighet: Sørg for at alle påkrevde og vesentlige noter er inkludert. Manglende opplysninger kan føre til misforståelser eller feiltolkninger.
 • Vesentlighet: Vurder alltid vesentligheten av informasjonen som presenteres. Unngå unødvendig detaljrikdom som kan forvirre mer enn det klargjør.
 • Tilpasninger og estimater: Vær åpen om bruken av estimater og de antakelser som ligger til grunn for regnskapsføringen. Endringer i slike estimater skal forklares tydelig.

Ved å fokusere på disse punktene kan små og store foretak forbedre kvaliteten og nøyaktigheten av deres årsoppgjør, noe som styrker tilliten hos investorer, kreditorer, og andre brukere av finansiell informasjon.

Les også: Key Account søker investorer til å forbedre norsk regnskapsbransje

FAQ – Vanlige spørsmål om noteopplysninger

Hvilke noteopplysninger er obligatoriske for små foretak?

For små foretak er spesifikke noteopplysninger, som definert i regnskapsloven §§ 7-35 til 7-46, obligatoriske. Dette inkluderer blant annet opplysninger om antall årsverk, egne aksjer, lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer.

Hva er NRS 8?

NRS 8 refererer til Norsk RegnskapsStandard 8, som omhandler god regnskapsskikk for små foretak. Den gir retningslinjer for hvordan regnskap skal føres, presenteres, og hvilke noteopplysninger som skal inkluderes.

Hvordan kan jeg forbedre kvaliteten på noteopplysninger i mitt foretak?

Forbedre kvaliteten ved å sikre at alle transaksjoner er nøye dokumentert og at noteopplysningene er klare og fullstendige. Revurder og oppdater dine regnskapsprinsipper og praksiser regelmessig for å opprettholde høy standard.

Hva gjør jeg hvis jeg er usikker på hva som er nødvendig informasjon?

Hvis du er usikker, bør du konsultere med en regnskapsfører eller revisor som kan gi veiledning basert på gjeldende regnskapsstandarder og lovverk. Det er også nyttig å referere til aktuell regnskapslovgivning og standarder som NRS 8.

Ta gjerne kontakt med oss i Key Account hvis du trenger hjelp med årsoppgjør eller noteopplysninger. Vi er et landsdekkende nettverk med kompetente regnskapsførere som kan hjelpe bedrifter av alle størrelser og i alle bransjer med sine regnskapsutfordringer.

Er det noen straffer for å overlevere utilstrekkelig informasjon?

Ja, å unnlate å levere nødvendig og tilstrekkelig noteinformasjon kan føre til juridiske konsekvenser, inkludert bøter eller andre sanksjoner, spesielt hvis det fører til at årsregnskapet ikke gir et rettvisende bilde av selskapets finansielle situasjon.

tjenestekatalog

LAST NED HELE PARTNERPROGRAMMET

Se hvordan du kan bidra til å skape en ny trend for små og mellomstore regnskapsbyråer og dermed styrke din posisjon som lokal selvstendig aktør.

Siste artikler

vekst

BLI EN ‘ACCOUNTING PARTNER’’ I DAG DU OGSÅ!

Som Accounting Partner får du en unik mulighet for å vokse, øke inntjeningen og levere enda bedre tjenester til dine kunder. Ta kontakt med oss for hyggelig og uforpliktende prat.

Del denne artikkelen