Kontantstrøm og likviditetsstyring

Kontantstrøm og likviditetsstyring: En guide til  optimal regnskapsføring

Kontantstrøm og likviditetsstyring: En guide til  optimal regnskapsføring

Kontantstrøm og likviditetsstyring er nøkkelkomponenter i optimal regnskapsføring. Les videre og få en bedre forståelse av moderne bedriftsøkonomi.

Denne guiden vil utstyre deg med kunnskapen du trenger for å forstå, analysere og forbedre kontantstrømmen og likviditetsstyringen som påvirker din virksomhets finansielle helse. Målet er å gi deg de verktøyene som kreves for å sikre stabil drift og finansiell robusthet, selv i turbulente tider.

Les også: Nøkkeltall og økonomisk analyse for smartere forretningsdrift

Hva er kontantstrøm og hvorfor er det kritisk for din virksomhet?

Kontantstrøm refererer til strømmen av penger inn og ut av din virksomhet. Det inkluderer alle kontanter som genereres gjennom virksomhetens drift, samt penger brukt på driftskostnader, investeringer og finansiering. 

En positiv kontantstrøm indikerer at virksomheten genererer mer penger enn den forbruker, noe som er essensielt for langsiktig vekst og stabilitet. Uten tilstrekkelig kontantstrøm risikerer virksomheter alt fra økonomiske innstramninger til fare for konkurs.

Likviditetsstyring i moderne regnskap

Likviditetsstyring handler om hvordan virksomheter styrer sine tilgjengelige kontanter og andre likvide midler for å dekke kortsiktige forpliktelser.

Effektiv likviditetsstyring sikrer at en virksomhet kan reagere raskt på endringer i markedet, og opprettholder nok likviditet til å ta vare på både uventede utgifter og strategiske investeringsmuligheter. Dette krever en dyp forståelse av både inntektsstrømmer og utgiftsmønstre, samt evnen til å tilpasse seg raskt når økonomiske forhold endres. 

I moderne regnskap er dette en balansekunst som krever nøyaktig planlegging og kontinuerlig overvåking. Teknologiske fremskritt har muliggjort mer presise analyser og prognoser, noe som gjør det lettere for bedrifter å forutse potensielle likviditetsproblemer før de oppstår.

Men før vi kommer inn på teknologiske innovasjoner som styrker din kontroll over kontantstrømmer og likviditetsstyring, må vi sette oss inn i disse konseptenes grunnleggende funksjoner.

Les også: Styringsinformasjon: Optimal verdiskaping med presis regnskapsføring

Innhold: 

 1. Del I: Grunnleggende om kontantstrøm
 2. Del II: Teknikker og verktøy for likviditetsstyring
 3. Del III: Risikostyring i kontantstrøm og likviditet
 4. Del IV: Avanserte regnskapsstrategier
 5. Del V: Juridiske og regulatoriske hensyn i Norge
 6. Del VI: Fremtiden for kontantstrøm og likviditetsstyring
 7. Takeaways om kontantstrøm og likviditetsstyring

Del I: Grunnleggende om kontantstrøm

Hva forteller kontantstrømmen oss?

Kontantstrømmen gir verdifull innsikt i en virksomhets finansielle helse og operasjonelle effektivitet. Den forteller oss:

 • Virksomhetens likviditetsnivå: Kontantstrøm viser direkte hvor mye likviditet virksomheten har tilgjengelig for daglig drift og uforutsette utgifter.
 • Evnen til å generere kontanter: En stabil og positiv kontantstrøm indikerer at virksomheten er i stand til å generere nok kontanter fra sin kjernevirksomhet, noe som er essensielt for bærekraftig vekst.
 • Investering og vekstpotensial: Oversikt over kontantstrøm fra investeringer hjelper virksomheter med å vurdere sin kapasitet til å investere i nye prosjekter eller ekspansjon.
 • Finansiell stabilitet og risiko: Kontinuerlig positiv kontantstrøm kan signalisere finansiell stabilitet, mens variabel eller negativ kontantstrøm kan indikere potensielle økonomiske risikoer.

Denne informasjonen er kritisk for ledere, investorer og kreditorer som bruker den til å ta informerte beslutninger om alt fra finansiering og investeringer til operasjonell planlegging og risikostyring.

Forståelse av kontantstrømoppstillingen

Kontantstrømoppstillingen er en av de viktigste finansielle rapportene en virksomhet utarbeider. Den gir en detaljert oversikt over kontantstrømmer inn og ut av virksomheten over en bestemt periode, ofte kvartalsvis eller årlig. 

Denne rapporten er avgjørende for å forstå de faktiske pengestrømmene, uavhengig av virksomhetens regnskapsmessige inntekter og utgifter. Kontantstrømoppstillingen deler vanligvis dine kontantstrømmer i tre kategorier:

1. Operasjonell kontantstrøm 

Den første kategorien fokuserer på kontanter generert eller brukt i virksomhetens primære virksomhet. Den inkluderer inntekter fra salg av produkter eller tjenester og utbetalinger til leverandører, ansatte og andre daglige utgifter. Dette tallet gir innsikt i den underliggende operasjonelle helsen til virksomheten.

2. Investeringers kontantstrøm 

Denne kategorien omhandler kjøp eller salg av anleggsmidler, som bygninger og maskiner, samt investeringer i eller salg av verdipapirer som ikke er klassifisert som kontantekvivalenter. Denne kontantstrømmen viser virksomhetens utgifter eller inntekter fra slike aktiviteter og reflekterer hvor aktivt selskapet forvalter sine investeringsmidler.

3. Finansierings kontantstrøm 

Kategori nummer tre viser kontantstrømmer som stammer fra finansielle aktiviteter, inkludert inntekter fra utstedelse av aksjer eller obligasjoner og utgifter relatert til tilbakebetaling av gjeld eller utdeling av utbytte til aksjonærer. Dette avslører hvordan selskapet finansierer sin drift og vekst, samt gir tilbake verdier til sine eiere.

Forståelsen av hver av disse komponentene hjelper interessenter å vurdere virksomhetens evne til å generere kontanter, dens investeringsstrategier og finansieringsmetoder.

Dette er avgjørende for å bedømme selskapets likviditet og finansielle stabilitet. Det gir en solid plattform for å ta informerte beslutninger relatert til både kortsiktige operasjoner og langsiktig strategisk planlegging.

Viktige drivere for positiv kontantstrøm

Flere faktorer kan drive positiv kontantstrøm i en virksomhet:

 • Effektiv inndrivelse av fordringer: Rask innsamling av utestående betalinger forbedrer kontantstrømmen.
 • Kostnadskontroll: Streng kontroll på utgifter kan frigjøre mer kontanter for virksomheten.
 • Prisstrategi: Smart prisfastsettelse av produkter og tjenester kan maksimere inntektene.
 • Lagerstyring: Optimalisering av lagerhold reduserer unødvendige utgifter og forbedrer kontantstrømmen.

Hvordan kontantstrøm kontrolleres og styres

Kontroll og styring av kontantstrøm krever strategiske tiltak og nøye overvåkning. Dette inkluderer:

 • Regelmessig revisjon av kontantstrømoppstillingen: Dette sikrer at alle kontantstrømmer er korrekt registrert og analysert.
 • Prognoser og budsjett: Å utarbeide detaljerte prognoser og budsjett kan hjelpe virksomheter å forutse og planlegge for fremtidige kontantstrømbehov.
 • Kontantreserver: Opprettholdelse av tilstrekkelig med kontantreserver sikrer at virksomheten kan møte sine forpliktelser selv under økonomiske nedgangstider.

Disse strategiene er avgjørende for å sikre at virksomheten opprettholder en stabil og sunn finansiell stilling.

Hvis du synes dette begynner å virke omfattende, så har du helt rett. Det krever ekspertise å holde kontroll på kontantstrøm og likviditetsstyring, noe som vi i Key Account har lang erfaring med. I vårt landsdekkende nettverk av regnskapsbyråer finnes det profesjonell hjelp å få for alle slags bedrifter med alle slags budsjetter.

Ta gjerne kontakt med oss for å slå av en hyggelig prat om hvordan vi kan hjelpe deg med å optimalisere din bedrifts økonomi gjennom solid kontroll på kontantstrømmer og likviditetsstyring.

Les mer: Regnskap: Kunsten å styre moderne bedriftsøkonomi

Del II: Teknikker og verktøy for likviditetsstyring

Effektiv likviditetsstyring krever pålitelige verktøy og programvare som tilbyr dyptgående innsikt og nøyaktighet i finansiell styring.

Moderne ERP-systemer (Enterprise Resource Planning) spiller en sentral rolle ved å integrere alle finansielle transaksjoner i en enhetlig plattform, noe som gir en helhetlig visning av virksomhetens økonomi. 

Disse systemene håndterer alt fra regnskap og innkjøp til prosjektledelse og kundestyring, og gir detaljerte rapporter om kontantstrøm, gjeldsnivåer og finansiell ytelse.

I tillegg benytter mange virksomheter spesialiserte finansprogramvarer som er designet for å spore og analysere kontantstrømmer presist. 

Disse programmene tilbyr funksjoner som automatisert oppfølging av utestående fordringer, optimalisering av betalingsvilkår og simulering av ulike finansielle scenarier. 

Dette gjør det mulig for bedrifter å foreta justeringer i sanntid og forutsi fremtidige kontantstrømbehov mer nøyaktig.

For små og mellomstore bedrifter er det også en rekke mer tilgjengelige verktøy som kan hjelpe med likviditetsstyring. Disse inkluderer online regnskapsprogrammer som QuickBooks, Xero, og Adaptive Planning, som alle tilbyr brukervennlige grensesnitt for å håndtere fakturaer, utgifter, og andre finansielle data. 

Disse verktøyene automatiserer mange av de tidkrevende oppgavene knyttet til bokføring og finansrapportering, noe som reduserer risikoen for feil og gir mer tid til strategisk planlegging.

Bruk av disse verktøyene og programvarene bidrar til å redusere menneskelige feil, forbedrer nøyaktigheten i finansielle rapporter, og styrker virksomhetens evne til å ta informerte beslutninger basert på solid data. Dette er avgjørende for å opprettholde god likviditet og sikre økonomisk stabilitet i konkurranseutsatte markeder.

Hvordan bruke budsjettering til å forbedre likviditet

Budsjettering er en vital teknikk for å forvalte likviditet effektivt. Et detaljert budsjett hjelper virksomheter å forutsi inntekter og utgifter, identifisere potensielle likviditetsklemmer, og sikre at det er nok kapital tilgjengelig for daglig drift og uforutsette utgifter. 

Ved å justere budsjetter basert på faktiske inntekter og utgifter, kan bedrifter opprettholde god likviditet og unngå finansiell stress. Mer om dette kan du lese i vår artikkel “Budsjettering for bedre finansiell planlegging”.

Cash management: Kortsiktige strategier for å maksimal kontantstrøm

Cash management innebærer aktive tiltak for å forbedre virksomhetens kontantposisjon på kort sikt. Dette inkluderer effektive innfordringsrutiner, forbedring av betalingsbetingelser med leverandører, og optimalisering av lagerhåndtering. 

Kortsiktige kredittfasiliteter som kassekreditt kan også benyttes for å håndtere umiddelbare likviditetsbehov, sikre kontinuerlig drift og investere i muligheter som oppstår raskt.

Langsiktige investeringsstrategier for likviditet

For å sikre solid likviditet på lang sikt, må virksomheter ha en balansert tilnærming til investeringer. Ved å investere i anleggsmidler, som fabrikker, maskiner eller utstyr, kan en virksomhet øke sin produksjonskapasitet. 

Dette kan føre til høyere produksjonsvolumer og potensielt økte inntekter og kontantstrømmer over tid. Å forbedre eller utvide produktive kapasiteter kan altså være avgjørende for langsiktig vekst og konkurranseevne.

Diversifisering av investeringsporteføljen og strategisk reinvestering av overskudd kan også bidra til å opprettholde og øke selskapets likviditetsbuffer over tid.

Del III: Risikostyring i kontantstrøm og likviditet

Identifisering av risikoer knyttet til kontantstrøm og likviditet

Risikoer i kontantstrøm og likviditet kan ha alvorlige konsekvenser for enhver virksomhet. Viktige risikofaktorer inkluderer ustabilitet i markedet, forsinkede betalinger fra kunder, uventede utgifter og økonomisk nedgang. 

For å identifisere disse risikoene effektivt, må bedrifter utføre regelmessige finansielle analyser og overvåke cash flow-sykluser nøye.

Teknikker for å mitigere risiko og unngå likviditetsproblemer

For å håndtere risikoer knyttet til kontantstrøm og likviditet, er det viktig å implementere robuste finansielle strategier. Disse kan inkludere:

 • Diversifisering av inntektskilder: Reduser avhengigheten av enkeltkunder eller markeder.
 • Forbedret kredittstyring: Implementer strengere kredittvilkår og raskere inndrivelsesprosesser.
 • Kontinuerlig finansiell overvåking: Bruk av avanserte analyseverktøy for å forutsi og reagere på kontantstrømendringer.
 • Opprettholdelse av tilstrekkelige kontantreserver: Sikre at det alltid er tilstrekkelig likviditet for å møte både forventede og uventede behov.

Løsning av likviditetskriser i små og store bedrifter

Når en likviditetskrise oppstår, er rask respons avgjørende. Tiltak kan inkludere omstrukturering av gjeld, forhandling om betalingsutsettelser med kreditorer, eller å skaffe nødkapital gjennom kilder for kortsiktig finansiering. Det er også viktig å kommunisere åpent med interessenter for å bevare tilliten og støtten under krisen.

Våre beste tips for opprettholdelse av sunn kontantstrøm

For å sikre en sunn kontantstrøm, anbefaler vi følgende beste praksiser:

 • Regelmessige kontantstrømprognoser: Oppdater prognoser regelmessig for å reflektere både interne og eksterne endringer.
 • Strategisk timing av utbetalinger: Optimaliser betalingstidspunkter for å opprettholde en god balanse mellom inntekter og utgifter.
 • Investering i teknologi: Automatiser regnskaps- og finansprosesser for bedre nøyaktighet og effektivitet.
 • Kultur for kostnadskontroll: Fremme en bedriftskultur som prioriterer kostnadseffektivitet og verdibaserte utgifter.

Ved å følge disse rådene kan bedrifter ikke bare håndtere nåværende risikoer, men også styrke sin finansielle robusthet for fremtiden.

Del IV: Avanserte regnskapsstrategier

Sammenkobling av regnskap og kontantstrømstyring

Effektiv kontantstrømstyring er dypt integrert med avansert regnskapspraksis. Regnskapsførere må sørge for at bokførte inntekter og utgifter korresponderer nøyaktig med faktiske pengestrømmer. 

Dette krever en harmonisering av regnskapsmetoder som periodisering og kontantregnskap for å gi en nøyaktig finansiell oversikt. Ved å koordinere disse systemene kan bedrifter forbedre sine finansielle prognoser og beslutningsprosesser.

Rollen til regnskapsførere i likviditetsanalyse

Regnskapsførere spiller en kritisk rolle i å overvåke og analysere likviditet. De bruker avanserte finansielle målinger og analyser for å identifisere trender, risikoer og muligheter. 

Deres ekspertise hjelper ledere til å forstå den økonomiske konteksten og treffe beslutninger som opprettholder eller forbedrer kontantstrømmer. 

Gjennom regelmessige likviditetsrapporter og cash flow-analyser kan regnskapsførere guide strategiske endringer som sikrer finansiell helse. 

Les mer: Regnskapsfører 2.0 – Fremtidens digitaliserte økonomirådgivere

Innovasjoner i regnskapspraksis som påvirker kontantstrøm

Nyere innovasjoner i regnskapspraksis har også betydelig innvirkning på kontantstrømstyring. For eksempel har implementeringen av skybaserte regnskapsplattformer muliggjort sanntids datainnsamling og -analyse, som styrker likviditetsstyring og raskere respons på finansielle endringer. 

Kunstig intelligens og maskinlæring blir stadig mer integrert i finansielle systemer for å forutsi fremtidige kontantstrømtrender og optimalisere betalings- og innfordringsprosesser. 

Disse teknologiene fremmer en mer dynamisk tilnærming til finansiell planlegging og risikostyring, og de hjelper bedrifter med å opprettholde en sunn finansiell struktur i en stadig skiftende økonomi.

Les mer: Regnskapsbyrå med AI på laget endrer regnskapsbransjen

Del V: Juridiske og regulatoriske hensyn i Norge

Regulatoriske krav til kontantstrømrapportering

I Norge er det spesifikke regulatoriske krav som bedrifter må følge når det gjelder rapportering av kontantstrøm. 

Norske standarder for regnskapsføring krever at alle aksjeselskaper (AS) og allmennaksjeselskaper (ASA) utarbeider en kontantstrømoppstilling som del av sitt årlige regnskap. 

Denne rapporten skal vise endringene i kontantstrøm fordelt på operasjonell aktivitet, investeringsaktivitet, og finansieringsaktivitet, noe som gir et klart bilde av hvor, hvordan og når kontantene flytter seg gjennom virksomheten.

Hvordan regnskapsstandarder påvirker likviditetsstyring

Regnskapsstandarder i Norge, som for eksempel NRS (Norsk Regnskapsstandard) og internasjonale IFRS (International Financial Reporting Standards), har direkte innvirkning på hvordan bedrifter håndterer sin likviditet.

Disse standardene bestemmer hvordan finansielle transaksjoner og økonomiske hendelser skal registreres og rapporteres, noe som igjen påvirker bedriftens finansielle fremstilling. 

Korrekt anvendelse av disse standardene sikrer ikke bare juridisk overholdelse, men også nøyaktighet i likviditetsvurderingen og fremmer transparente finansielle forhold som er avgjørende for å tiltrekke investorer og opprettholde tillit hos interessenter.

Skattebetraktninger og deres innvirkning på kontantstrøm

Skattebetraktninger spiller en kritisk rolle i kontantstrømstyring, spesielt i hvordan skatter betales og hvordan skatterefusjoner håndteres. 

I Norge må virksomheter planlegge for både direkte og indirekte skatter, inkludert merverdiavgift (MVA), selskapsskatt og arbeidsgiveravgifter. 

Tidlig og strategisk planlegging av skatteforpliktelser kan forbedre likviditeten ved å unngå store plutselige utbetalinger. 

Forståelsen av skatteinsentiver, som forsknings- og utviklingsfradrag, kan også bidra til å forbedre kontantstrømmen ved å redusere den skattemessige belastningen.

Disse juridiske og regulatoriske faktorene må nøye vurderes og integreres i bedriftens regnskaps- og finansstrategier for å sikre at de både oppfyller lovpålagte krav og optimerer sin økonomiske håndtering.

Del VI: Fremtiden for kontantstrøm og likviditetsstyring

Fremvoksende trender i kontantstrømstyring

Kontantstrømstyring er i rask utvikling takket være både økonomisk innovasjon og teknologisk fremgang. En av de mest fremtredende trendene er økt vektlegging på sanntidsdata og prediktiv analyse. 

Bedrifter er stadig mer avhengige av avanserte verktøy for å få sanntidsinnsikt i deres finansielle situasjon, noe som muliggjør mer informerte beslutninger. 

Videre er bærekraft blitt en sentral faktor i finansiell styring, med flere bedrifter som ser på hvordan økonomisk levedyktighet kan balanseres med miljømessige og sosiale forpliktelser.

Relevant artikkel: Regnskap og bærekraft: Tjen mer på å ta ansvar

Hvordan teknologi forandrer landskapet for finansiell styring

Teknologi spiller en avgjørende rolle i transformasjonen av kontantstrøm og likviditetsstyring. 

Skybasert programvare og plattformer tillater nå bedrifter å integrere sine finansielle systemer og datastrømmer på tvers av geografiske og funksjonelle grenser, noe som gir en mer sammenhengende og gjennomsiktig økonomisk styring. 

Kunstig intelligens og maskinlæring er også stadig mer integrert i finansielle systemer, og tilbyr muligheten til å forutse kontantstrømutfordringer og automatisere komplekse beslutninger. 

Blockchain-teknologi er en annen innovativ tilnærming som bringer økt sikkerhet og effektivitet til transaksjoner og kan potensielt revolusjonere måten betalinger og finansielle avtaler håndteres på.

Disse teknologiske fremskrittene forbedrer ikke bare nøyaktigheten og effektiviteten av kontantstrømstyring, men de bidrar også til å forme en fremtid hvor finansiell styring er mer dynamisk, tilpasningsdyktig, og i tråd med både forretnings- og miljømessige behov.

Hvis du synes det er vanskelig å henge med i utviklingen, kan Key Account hjelpe deg. Vi jobber aktivt med å holde oss oppdatert på de nyeste teknologiene innen finans og regnskap, og benytter disse for å gi alle våre kunder et innsparende konkurransefortrinn i markedet.

Ta kontakt med oss for å finne ut hvordan din virksomhet kan effektivisere sine finansielle prosesser og spare mer på å forbedre sin økonomiske kontroll.

Takeaways om kontantstrøm og likviditetsstyring

Kontantstrøm og likviditetsstyring er fundamentale komponenter for enhver virksomhets overlevelse og vekst. En robust forståelse og styring av disse elementene sikrer at bedriften kan opprettholde sin drift, møte sine økonomiske forpliktelser og investere i fremtidige muligheter. 

Det er viktig å erkjenne at effektiv kontantstrømstyring involverer mer enn bare å overvåke inn- og utbetalinger; det krever en strategisk tilnærming til finansiell planlegging, risikohåndtering og beslutningstaking.

Implementering av beste praksiser i regnskap for fremtidig vekst

For å sikre fremtidig vekst og finansiell stabilitet, må bedrifter implementere beste praksiser innen regnskap og finans. Dette inkluderer:

 • Integrering av teknologi: Bruk av avanserte regnskapsprogramvarer og -verktøy for å forbedre nøyaktigheten og effektiviteten av finansiell rapportering og analyse.
 • Regelmessig revisjon og oppdatering av finansielle strategier: Dette sikrer at virksomhetens finansielle planer er i tråd med skiftende markedsforhold og forretningsmål.
 • Fokus på kontinuerlig forbedring: Oppmuntre til en kultur hvor finansiell kunnskap og risikoforståelse blir verdsatt og fremmet på alle nivåer av organisasjonen.
 • Proaktiv likviditetsstyring: Aktivt arbeid med å forutsi potensielle likviditetsutfordringer og utvikle strategier for å håndtere dem effektivt.

Ved å følge disse prinsippene kan virksomheter ikke bare håndtere nåværende finansielle utfordringer, men også legge grunnlaget for bærekraftig vekst og suksess.

Vanlige spørsmål (FAQs)

Hva er forskjellen på kontantstrøm og resultat?

Kontantstrøm viser til de faktiske pengene som kommer inn og går ut av virksomheten, mens resultat (eller overskudd) er en regnskapsmessig størrelse som inkluderer ikke-kontante poster som avskrivninger og amortiseringer. Resultatet viser virksomhetens økonomiske ytelse over en periode, uavhengig av kontanttransaksjoner.

Hva er de vanligste feilene bedrifter gjør i kontantstrømstyring?

De vanligste feilene inkluderer ikke å ha en nøye kontantstrømprognose, dårlig gjeldsinndrivelse, mangel på en nødfond, og ikke å reagere raskt nok på kontantstrømproblemer.

Hva er fri kontantstrøm?

Fri kontantstrøm er de kontantene en virksomhet genererer etter at kapitalkostnader, som investeringer i anlegg og utstyr, er dekket. Den indikerer hvor mye kontanter som er tilgjengelig for utbytte til aksjeeiere, gjeldsbetaling eller reinvestering i virksomheten.

Hvordan regner man ut fri kontantstrøm?

Fri kontantstrøm viser hvor mye penger en bedrift faktisk har tilgjengelig etter at nødvendige investeringer i bedriftens driftsmidler er gjort. For å finne fri kontantstrøm, starter du med den kontantstrømmen som kommer fra bedriftens vanlige driftsaktiviteter, og så trekker du fra pengene som er brukt på store kjøp eller vedlikehold av utstyr og eiendom, kjent som kapitalutgifter (CAPEX). En enkel formel for dette er:

Operasjonell kontantstrøm – CAPEX = Fri kontantstrøm 

Hvordan diskontere kontantstrøm?

Diskontering av kontantstrøm betyr å beregne hva fremtidige kontantstrømmer er verdt i dag. Dette gjøres ved å bruke en diskonteringsrente, som ofte er et estimat på forventet avkastning. Ved å anvende denne renten kan man finne nåverdien av penger man forventer å motta i fremtiden. Det hjelper investorer og bedrifter med å vurdere om en investering er verdt å gjøre, basert på den nåværende verdien av de forventede fremtidige inntektene.

Skal avskrivninger med i kontantstrøm?

Nei, avskrivninger er en ikke-kontant kostnad og inkluderes ikke i kontantstrømoppstillingen. De blir imidlertid lagt tilbake til nettoresultatet i beregningen av operasjonell kontantstrøm siden de har blitt trukket fra når resultatet ble beregnet.

Hvordan regne ut likviditeten?

Likviditet måles vanligvis gjennom likviditetsgrader som likviditetsgrad 1 og 2. Likviditetsgrad 1 (LG1) beregnes som omløpsmidler delt på kortsiktig gjeld. Likviditetsgrad 2 (LG2) inkluderer også varelager i omløpsmidlene.

Hva er forskjellen på LG1 og LG2?

LG1, eller likviditetsgrad 1, måler evnen til å dekke kortsiktig gjeld med omløpsmidler, inkludert varelager. LG2, eller likviditetsgrad 2 (quick ratio), ekskluderer varelager fra omløpsmidlene. Likviditetsgrad 2 gir et strengere mål på en virksomhets umiddelbare likviditet og dens evne til å møte kortsiktige forpliktelser uten å stole på salg av varelager.

Hvor stor bør likviditetsgrad 1 og 2 være?

Likviditetsgrad 1 (current ratio) bør ideelt sett være minst 1.5, noe som viser at virksomheten har 1,5 krone i omløpsmidler for hver krone den skylder på kort sikt. Dette indikerer god evne til å dekke kortsiktige forpliktelser pluss en buffer. Likviditetsgrad 2 (quick ratio) bør være over 1. Dette betyr at virksomheten har mer i likvide omløpsmidler enn dens kortsiktige gjeld, noe som er viktig siden varelager ikke alltid kan omdannes til kontanter raskt.

Hva er forskjellen på likviditet og soliditet?

Likviditet handler om virksomhetens evne til å møte sine kortsiktige økonomiske forpliktelser, mens soliditet refererer til virksomhetens langsiktige finansielle stabilitet og dens evne til å tåle økonomiske nedturer. Soliditet vurderes ofte gjennom gjeldsgrad og egenkapitalandel.

tjenestekatalog

LAST NED HELE PARTNERPROGRAMMET

Se hvordan du kan bidra til å skape en ny trend for små og mellomstore regnskapsbyråer og dermed styrke din posisjon som lokal selvstendig aktør.

Siste artikler

vekst

BLI EN ‘ACCOUNTING PARTNER’’ I DAG DU OGSÅ!

Som Accounting Partner får du en unik mulighet for å vokse, øke inntjeningen og levere enda bedre tjenester til dine kunder. Ta kontakt med oss for hyggelig og uforpliktende prat.

Del denne artikkelen