styringsinformasjon guide

Styringsinformasjon: Optimal verdiskaping for din bedrift gjennom presis regnskapsføring

Styringsinformasjon spiller en kritisk rolle for enhver virksomhets suksess. Det gir uvurderlig innsikt i økonomisk ytelse og hjelper ledere å navigere mot lønnsom vekst. 

Styringsinformasjon er fundamentet for enhver suksessfull bedriftsstrategi. Uten presis og relevant informasjon kan ikke  ledere forventes å ta velinformerte beslutninger som fremmer vekst og effektivitet. 

Riktig styringsinformasjon hjelper til med å identifisere muligheter for kostnadsreduksjon, inntektsøkning og risikostyring. Dette tillater bedrifter å justere kursen raskt for å møte markedsendringer og forbedre konkurranseevnen. Dette er avgjørende i en verden hvor økonomiske forhold kontinuerlig endres.

Les også: Nøkkeltall og økonomisk analyse for smartere forretningsdrift

Innhold:

 1. Hva er styringsinformasjon?
 2. Regnskapsføring: Den beste kilden til styringsinformasjon
 3. Riktig styringsinformasjon stryker din bedriftskultur
 4. Sentrale løsninger for behandling av styringsinformasjon
 5. Datainnsamling og -analyse for effektiv beslutningstaking
 6. Informasjonshåndtering og rapportering
 7. Økonomistyring og effektivitetsmåling
 8. Effektivisert risikostyring med riktig styringsinformasjon
 9. Nye teknologier som forbedrer din styringsinformasjon
 10. Internasjonale perspektiver og tilpasninger
 11. Implementering av styringsinformasjonssystemer
 12. Oppsummering og viktigheten av kontinuerlig forbedring

Hva er styringsinformasjon?

Styringsinformasjon refererer til viktig finansiell og operasjonell data som brukes av ledere for å ta beslutninger. Det inkluderer alt fra omsetning og kostnader til nøkkeltall som påvirker selskapets strategiske retning. 

Denne informasjonen er hentet fra bedriftens regnskapssystemer og analyseres for å skape en helhetlig forståelse av virksomheten. Korrekt styringsinformasjon sikrer at beslutningstakere har tilgang til pålitelig og oppdatert informasjon.

Bruk av styringsinformasjon i strategisk planlegging

Med tilgang på detaljert og presis styringsinformasjon, kan ledere ta beslutninger som er basert på data, ikke bare intuisjon. Dette leder til bedre ressursutnyttelse og større muligheter for suksess. 

I strategisk planlegging er styringsinformasjon uvurderlig. Det hjelper virksomheter å sette realistiske mål og utvikle taktikker for å oppnå dem. Ved å analysere tidligere ytelse og estimere fremtidige trender, kan du justere strategiene dine for å maksimere effektivitet og profitt.

Les også: Regnskap og bærekraft: Tjen mer på å ta ansvar

Regnskapsføring: Den beste kilden til styringsinformasjon

Regnskapsføring er mer enn bare tall; det er en vital kilde til styringsinformasjon. Nøyaktige regnskapsdata gir grunnlag for alle strategiske beslutninger i en bedrift. Gjennom kontinuerlig oppdatering av regnskapet sikres tilgang til relevante data som er essensielle for effektiv bedriftsstyring.

Kjerneelementene i regnskapsføring som har størst påvirkning på styringsinformasjon inkluderer inntektsregistrering, kostnadsføring og eiendelsstyring. Disse elementene er avgjørende for å gi et klart bilde av bedriftens økonomiske prestasjon. 

Det detaljerte innsynet i selskapets økonomiske helse reflekterer faktiske økonomiske situasjoner nøyaktig. Dette tillater ledere å identifisere trender, utfordringer og muligheter raskt. 

Ved å ta beslutninger basert på pålitelig og aktuell styringsinformasjon kan bedrifter optimere operasjoner, maksimere profitt og minimere risiko. Derfor spiller presis regnskapsføring en viktig rolle i å forme bedrifters fremtid og suksess.

Les også: Key Account søker investorer til å forbedre norsk regnskapsbransje

Riktig styringsinformasjon stryker din bedriftskultur

Styringsinformasjon påvirker ikke bare bedriftens strategiske beslutninger, men også dens kultur. En bedriftskultur som verdsetter data og presis informasjon fremmer transparens og ansvarlighet. Dette bidrar til å skape et arbeidsmiljø hvor beslutninger støttes av fakta og der alle ansatte forstår viktigheten av deres bidrag til bedriftens suksess.

En bedriftskultur som integrerer styringsinformasjon i daglige operasjoner fører til økt medarbeiderengasjement og effektivitet. Når ansatte ser hvordan deres arbeid direkte påvirker bedriftens resultater gjennom klar og nøyaktig rapportering, føler de seg mer involvert og motivert. Dette forsterker en kultur av kontinuerlig forbedring og resultatorientering.

Bygging av en kultur som verdsetter nøyaktig og informativ rapportering

For å bygge en kultur som verdsetter nøyaktig og informativ rapportering, må bedrifter først sikre at de har de rette verktøyene og systemene på plass. Opplæring og utdanning av ansatte i bruk av disse verktøyene og forståelsen av styringsinformasjon er avgjørende. 

Ledere må også gå foran som gode eksempler ved selv å bruke og referere til styringsinformasjon i alle relevante aspekter av bedriftsledelsen. Dette viser at bedriften prioriterer data-drevne beslutninger og verdsetter integritet og nøyaktighet i rapporteringen.

Samarbeid mellom avdelinger for bedre styringsinformasjon

Godt samarbeid mellom avdelinger er nødvendig for å skape en helhetlig tilnærming til styringsinformasjon. Når avdelinger deler og sammenstiller informasjon, forbedres nøyaktigheten og relevansen av de dataene som lederne baserer sine beslutninger på. Dette samarbeidet bidrar til en sterkere og mer informert beslutningsprosess.

Tverrfaglig samarbeid fremmer en dypere forståelse av hvordan ulike deler av bedriften påvirker hverandre. Dette er viktig for å identifisere muligheter og risikoer som kanskje ikke er åpenbare fra en enkelt avdelings perspektiv. Gjennom samarbeid kan avdelinger hjelpe hverandre med å se større mønstre og trender som påvirker bedriften som helhet.

Praktiske tiltak for å forbedre samarbeidet

For å forbedre samarbeidet mellom avdelinger, kan bedrifter innføre regelmessige tverrfaglige møter og workshops der informasjon og innsikt deles åpent. Implementering av integrerte IT-systemer som støtter deling og tilgang til informasjon på tvers av avdelinger er også avgjørende. 

Videre kan opplæring og teambuilding-aktiviteter som fremmer forståelse og tillit mellom forskjellige avdelinger styrke samarbeidet ytterligere. Disse tiltakene vil ikke bare forbedre styringsinformasjonen, men også styrke bedriftskulturen rundt samarbeid og deling.

Les også: Regnskapsgründer ansatte 73-åring

Sentrale løsninger for behandling av styringsinformasjon

Teknologiske løsninger er avgjørende for effektiv håndtering av styringsinformasjon. Moderne teknologi muliggjør raskere innsamling, behandling og analyse av data, noe som forbedrer nøyaktigheten og tilgjengeligheten av informasjonen. Ved å implementere de nyeste teknologiske løsningene kan bedrifter oppnå en mer strømlinjeformet og effektiv drift.

Blant de ledende teknologiene for styringsinformasjon finner vi ERP-systemer (Enterprise Resource Planning), BI-verktøy (Business Intelligence) og skybaserte databaseløsninger. 

ERP-systemer integrerer alle operasjonelle data i en enhetlig plattform, mens BI-verktøy tilbyr dyptgående analyser og rapporteringsfunksjoner. Skybaserte løsninger sikrer at informasjon er tilgjengelig overalt, når som helst, noe som er en stor fordel i dagens globale forretningsmiljø.

Integrering av teknologi i regnskapspraksis

Integrering av teknologi i regnskapspraksis er ikke lenger et valg, men en nødvendighet for å holde tritt med konkurransen. Dette innebærer bruk av automatiserte bokføringssystemer, digitale faktureringssystemer og avanserte dataanalyseverktøy. 

Slike teknologier reduserer manuelt arbeid, minimerer feil og gir raskere tilgang til viktig styringsinformasjon. Ved kontinuerlig å oppdatere og tilpasse teknologisk bruk, kan regnskapsførere og bedrifter ikke bare forbedre effektiviteten, men også tilby mer verdi til kunder og interessenter.

Digitalisering og transformering av en virksomhets økonomiske styring kan være utfordrende både for regnskapsførere og bedrifter. Heldigvis finnes det hjelp å få. Key Account spesialiserer seg på å hjelpe både bedrifter og regnskapsbyråer med å henge med i tiden. 

Vi bygger broer mellom regnskapsbyråer over hele Norge og skaper et nettverk som sikrer at vi har tilgang på spesialtilpasset regnskapskompetanse til enhver bransje. Ta gjerne kontakt med oss for å slå av en prat om hvordan vi kan hjelpe din virksomhet med å effektivisere driften gjennom bruk av solid og nøyaktig styringsinformasjon.

Datainnsamling og -analyse for effektiv beslutningstaking

Datainnsamling og -analyse er kritiske komponenter i utviklingen av effektiv styringsinformasjon. Ved å samle inn og analysere riktige data, kan bedrifter få innsikt som er avgjørende for strategisk beslutningstaking. 

Denne prosessen sikrer at informasjonen som brukes er både relevant og oppdatert, noe som gir en solid basis for å forstå og reagere på bedriftens økonomiske miljø.

Metoder for datainnsamling i regnskap

Effektive metoder for datainnsamling i regnskap inkluderer både manuelle og automatiserte systemer. Manuelle teknikker kan involvere innsamling av kvitteringer, bankutskrifter og fakturaer, mens automatiserte systemer bruker regnskapsprogramvare for å trekke data direkte fra banktransaksjoner og elektroniske betalingsportaler.

Integrering av moderne IT-løsninger forbedrer nøyaktigheten og hastigheten i datainnsamlingen, noe som er essensielt for å opprettholde oppdatert og presis styringsinformasjon.

Teknikker for å analysere økonomiske data

For maksimal utnyttelse av styringsinformasjon, må bedrifter anvende effektive teknikker for å analysere økonomiske data. Disse teknikkene kan inkludere variansanalyse, trendanalyse og forholdsanalyse. 

Variansanalyse hjelper i å identifisere avvik mellom forventede og faktiske resultater, mens trendanalyse ser på datatrender over tid for å forutsi fremtidig ytelse. Forholdsanalyse benyttes til å vurdere økonomisk stabilitet og effektivitet. 

Bruk av disse teknikkene gir dyptgående innsikter som kan omdannes til konkret handling og strategisk forbedring.

Informasjonshåndtering og rapportering

Effektiv informasjonshåndtering og rapportering er også avgjørende for optimal utnyttelse av styringsinformasjon. Det sørger for at data ikke bare samles inn og analyseres, men også kommuniseres klart og presist til de rette beslutningstakerne. 

Gode systemer for informasjonshåndtering sikrer at data er tilgjengelig og forståelig, noe som styrker grunnlaget for alle strategiske beslutninger i en bedrift.

Utvikling av rapporteringssystemer

For å utvikle effektive rapporteringssystemer, må bedrifter fokusere på både teknologi og prosesser. Systemene bør være skalerbare og fleksible, med evne til å integrere nye datakilder over tid. 

Automatisering spiller en nøkkelrolle i å redusere tidsforbruk og menneskelige feil. Videre bør disse systemene støtte visualisering av data gjennom dashbord og interaktive rapporter, som gjør komplekse data forståelige og handlingsorienterte.

Eksempler på effektiv rapportering av styringsinformasjon

Effektiv rapportering av styringsinformasjon kan ta mange former, avhengig av bedriftens behov. For eksempel kan et dashboard som viser nøkkeltall som omsetningsvekst, kostnadseffektivitet og likviditetsratioer gi ledere en rask oversikt over bedriftens helse. 

Et annet eksempel er dyptgående månedsrapporter som detaljert beskriver økonomiske trender og avvik fra budsjett, som hjelper ledere med å foreta justeringer i sanntid. Effektiv rapportering gir klare, handlingsrettede innsikter som kan lede til betydelig forbedring i beslutningsprosesser.

Fem velkjente rapporteringssystemer

 1. Tableau: Tableau er et kraftig visualiseringsverktøy som lar brukere dra nytte av avansert dataanalyse og visualisering. Det tilbyr interaktive dashbord som gjør det mulig for beslutningstakere å se trender og mønstre raskt, noe som fremmer raskere og mer informerte beslutninger.
 2. Microsoft Power BI: Power BI er en annen populær løsning for rapportering og dataanalyse. Dette verktøyet tilbyr omfattende muligheter for dataintegrering, rapportering, og dashbord som er tilgjengelige på tvers av enheter. Det er godt integrert med andre Microsoft-produkter, noe som gjør det ideelt for bedrifter som allerede bruker Microsofts økosystem.
 3. SAP Business Objects: Dette er en avansert rapporteringsløsning som er spesielt nyttig for store bedrifter med komplekse rapporteringskrav. SAP Business Objects tilbyr detaljerte rapporteringsfunksjoner og evnen til å håndtere store datavolumer fra forskjellige kilder.
 4. QlikView: QlikView er kjent for sin brukervennlighet og kraftige in-memory dataanalyse. Dette verktøyet tillater rask analyse av store datamengder og gir brukere mulighet til å generere detaljerte rapporter og dashboard basert på levende data.
 5. Oracle BI: Oracle BI er en omfattende plattform som gir robuste løsninger for rapportering, mobilanalyse, og datavisualisering. Den er designet for å møte behovene til store bedrifter som krever streng datasikkerhet og kompleks dataintegrasjon.

Økonomistyring og effektivitetsmåling

Økonomistyring er fundamentalt for enhver bedrifts langsiktige suksess. Effektivitetsmåling gjennom styringsinformasjon muliggjør kontinuerlig forbedring av økonomiske prosesser. Ved å spore nøkkeltall og ytelsesindikatorer kan bedrifter identifisere hvor de presterer godt og hvor det er rom for forbedring. Dette er essensielt for å sikre bærekraftig vekst og konkurranseevne.

Metoder for å måle økonomisk effektivitet

Flere metoder kan benyttes for å måle økonomisk effektivitet i en bedrift. Avkastning på investert kapital (ROI), kostnadseffektivitetsanalyser, og brutto fortjenestemargin er vanlige målinger. 

Gjennom disse metodene kan bedrifter få en dypere forståelse av hvordan ressurser utnyttes og hvilke prosesser som gir høyest avkastning. Dette styrer beslutningsprosesser mot mer lønnsomme og effektive operasjoner.

Optimalisering av økonomiske prosesser basert på styringsinformasjon

Styringsinformasjon spiller en nøkkelrolle i optimalisering av økonomiske prosesser. Ved å analysere data fra forskjellige avdelinger og operasjoner, kan ledere identifisere ineffektiviteter og områder for kostnadsbesparelser. 

Dette kan inkludere alt fra å forbedre forsyningskjedelogistikk til å strømlinjeforme interne arbeidsflyter. Implementering av forbedringene basert på nøyaktig styringsinformasjon sikrer at bedriften ikke bare overlever, men også trives i et konkurransepreget marked.

Effektivisert risikostyring med riktig styringsinformasjon

Effektiv risikostyring er avgjørende for enhver bedrift og styringsinformasjon spiller en nøkkelrolle i dette arbeidet. Ved å bruke presis og oppdatert styringsinformasjon, kan bedrifter proaktivt identifisere og håndtere potensielle risikoer før de blir kritiske problemer. Dette sikrer bedriftens stabilitet og fremtidige vekst.

Styringsinformasjon hjelper bedrifter å identifisere risikoer ved å analysere økonomiske og operasjonelle data. Gjennom innsikt i slike data kan ledere oppdage uvanlige mønstre eller avvik som kan indikere underliggende risikoer. 

For eksempel kan en plutselig økning i kostnadene på et bestemt område varsle om potensielle ineffektiviteter eller svindelforsøk. Ved å håndtere disse risikoene tidlig, kan bedrifter beskytte seg mot større tap.

Utvikling av en risikostyringsstrategi

For å utvikle en robust risikostyringsstrategi, må bedrifter først definere og klassifisere potensielle risikoer. Dette inkluderer finansiell, operasjonell, juridisk og markedsrelatert risiko. Deretter bør strategien inkludere overvåkningsprosedyrer og reaksjonsplaner som aktiviseres ved oppdagelse av risiko. 

Styringsinformasjonen skal regelmessig oppdateres og analyseres for å sikre at strategien forblir relevant og effektiv. Ved å implementere slike strategier kan bedrifter minimere risikoer og identifisere muligheter som oppstår fra et dynamisk markedsmiljø.

Nye teknologier som forbedrer din styringsinformasjon

Styringsinformasjon er i stadig utvikling, drevet av teknologiske fremskritt og skiftende markedsbehov. Fremtidige trender antyder en økende integrasjon av kunstig intelligens (AI) og maskinlæring, noe som vil forbedre presisjonen og hastigheten i dataanalyse. Dette vil gi bedrifter muligheten til å forutse markedstrender og tilpasse strategiene raskere.

En voksende trend for øyeblikket er bruk av store data og prediktiv analyse i styringsinformasjon. Disse teknologiene gjør det mulig å behandle enorme mengder informasjon og identifisere mønstre som tidligere var skjult. 

I tillegg frigir automatisering av datainnsamling og -analyse tid for beslutningstakere til å fokusere på strategi og innovasjon. Disse trendene har potensialet til å radikalt endre hvordan bedrifter opererer og tar beslutninger.

For å forberede seg på fremtidige utfordringer, må bedrifter være proaktive og tilpasse seg nye teknologier raskt. Opplæring og utvikling av medarbeidere for å håndtere avanserte analytiske verktøy er essensielt. 

Det er også viktig å sikre at datasikkerheten er på høyeste nivå, ettersom avhengigheten av digitale systemer øker. Dersom du trenger hjelp med modernisering og digitalisering av dine økonomiske prosesser, eller opplæring av dine medarbeidere i nye systemer, ta kontakt med Key Account. Vi har kompetansen som trengs for å oppdatere din finansielle drift til dagens høyteknologiske standarder. 

Relatert artikkel: Regnskapsbyrå med AI på laget endrer regnskapsbransjen

Internasjonale perspektiver og tilpasninger

Internasjonale perspektiver på styringsinformasjon understreker viktigheten av en global tilnærming i dagens økonomi. For bedrifter som opererer over landegrenser, er det essensielt å forstå og tilpasse seg varierte reguleringsmiljøer og kulturelle forhold.

En global tilnærming til styringsinformasjon krever en forståelse av internasjonale regnskapsstandarder som IFRS (International Financial Reporting Standards). Disse standardene sikrer at styringsinformasjonen er konsistent og sammenlignbar på tvers av forskjellige land. 

Å implementere disse standardene hjelper multinasjonale selskaper å opprettholde transparens og tillit blant globale investorer og interessenter.

Tilpasninger for multinasjonale selskaper

Multinasjonale selskaper må tilpasse sine regnskapspraksiser for å håndtere kompleksiteten i forskjellige markeder. Dette inkluderer å integrere lokale regnskapsregler med internasjonale standarder og å håndtere valutarisiko. 

Videre er kulturell tilpasning nødvendig for å sikre at kommunikasjon og rapportering av styringsinformasjon effektivt overkommer kulturelle barrierer. 

Ved å tilpasse styringsinformasjon til lokale og internasjonale krav, sikrer selskapene at de opererer effektivt og etterlever globale forventninger.

Implementering av styringsinformasjonssystemer

Implementering av styringsinformasjonssystemer er en kritisk prosess for bedrifter som ønsker å optimalisere sine beslutningsprosesser. Et godt system gir presis og relevant informasjon som er tilgjengelig når det trengs.

Fire nødvendige trinn for vellykket implementering

En vellykket implementering av styringsinformasjonssystemer innebærer flere nøkkeltrinn:

 1. Behovsanalyse: Identifiser hvilke data som er mest verdifulle for bedriften.
 2. Valg av teknologi: Velg teknologi og verktøy som effektivt kan håndtere og analysere disse dataene.
 3. Opplæring av ansatte: Sørg for at ansatte får nødvendig opplæring for å kunne bruke systemet effektivt.
 4. Testing: Gjennomfør omfattende testing av systemet for å sikre at det fungerer som forventet før full implementering.

Vanlige utfordringer og løsninger

Implementeringen av et styringsinformasjonssystem kan møte flere utfordringer, men disse kan overvinnes med riktige tiltak:

 1. Motstand mot endring

Løsning: Kommuniser fordelene med systemet klart til alle ansatte og involver dem i implementeringsprosessen.

 1. Tekniske problemer ved integrasjon

Løsning: Velg tekniske løsninger som er kompatible med eksisterende IT-infrastruktur og sikre god teknisk støtte fra leverandøren.

 1. Opprettholdelse av dataintegritet og -kvalitet

Løsning: Implementer prosedyrer for datavalidering og rensing for å sikre at informasjonen som mates inn i systemet er nøyaktig og pålitelig.

 1. Kompleksitet i systemet

Løsning: Velg brukervennlige systemer med intuitive grensesnitt for å redusere læringskurven og fremme brukeraksept.

 1. Kostnadsoverskridelser

Løsning: Etabler klare budsjetter og kontinuerlige økonomiske evalueringer gjennom hele implementeringsprosessen for å kontrollere kostnader.

Oppsummering og viktigheten av kontinuerlig forbedring

Styringsinformasjon er avgjørende for å drive verdiskaping og optimalisere beslutningsprosesser i bedrifter. Presis regnskapsføring bidrar til bedre styringsinformasjon, som igjen støtter effektiv drift og strategisk planlegging. Kontinuerlig forbedring av disse prosessene er nødvendig for å tilpasse seg skiftende markedsforhold og teknologiske fremskritt.

Framtidige utfordringer og muligheter innen styringsinformasjon

Framtiden vil bringe både utfordringer og muligheter innen styringsinformasjon:

 • Teknologiutvikling: Integrering av AI og maskinlæring vil fortsette å forbedre analysekapasiteten.
 • Datahåndtering: Store datamengder krever bedre verktøy for datahåndtering og -sikkerhet.
 • Regulering: Økt fokus på datavern og -sikkerhet vil påvirke hvordan informasjon håndteres.
 • Globalisering: Multinasjonale krav og standarder nødvendiggjør fleksible systemer som kan håndtere diverse regelverk.

Bedrifter må være proaktive og tilpasningsdyktige for å håndtere disse utfordringene og utnytte nye muligheter som oppstår. Ved å fokusere på kontinuerlig forbedring og investere i teknologi, kan de sikre at styringsinformasjonen forblir et kraftfullt verktøy for å støtte beslutninger og fremme vekst.

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Hvordan sikrer man integriteten av styringsinformasjonen?

For å sikre integriteten av styringsinformasjonen er det viktig å implementere sterke interne kontroller, regelmessig revisjon og datavalideringsprosesser. Dette sikrer at dataene er korrekte, konsistente og pålitelige.

Hvordan kan små bedrifter effektivt utnytte styringsinformasjon?

Små bedrifter kan effektivt utnytte styringsinformasjon ved å fokusere på nøkkeldata som påvirker deres spesifikke virksomhetsområder. Investering i rimelige analyseverktøy og opplæring av ansatte i datadrevet beslutningstaking kan også være nyttig.

Hvordan måler man suksessen til et styringsinformasjonssystem?

Suksessen til et styringsinformasjonssystem kan måles ved hvor effektivt det bidrar til bedre beslutningstaking og økt bedriftsprestasjon. Dette inkluderer forbedringer i produktivitet, lønnsomhet og operasjonell effektivitet.

Hvordan opprettholde relevans og nøyaktighet i styringsinformasjon?

For å opprettholde relevans og nøyaktighet i styringsinformasjon, er det nødvendig å kontinuerlig oppdatere og vedlikeholde datasystemene. Det er også viktig å regelmessig revurdere og justere datakilder og analysemetoder for å reflektere endringer i markedet og bedriftens drift.

Hva er et styringsparameter?

Et styringsparameter er en variabel eller målbar verdi som er essensiell for å spore og evaluere ytelsen til en spesifikk aktivitet eller prosess innen en organisasjon. Disse parameterne hjelper ledere å vurdere om de oppnår sine mål og hvor de kan forbedres.

Hva betyr resultatstyring?

Resultatstyring refererer til praksisen med å bruke målbar data til å vurdere ytelsen til en organisasjon og dens ansatte. Dette omfatter å sette klare mål, evaluering av fremgang mot disse målene og justering av strategier og prosesser basert på analyseresultater.

Hva er resultatkrav?

Resultatkrav er spesifikke mål som en organisasjon eller dens avdelinger må oppnå innen en bestemt tidsramme. Disse kravene er ofte kvantitative og brukes til å måle suksess i forhold til forhåndsdefinerte mål for ytelse og effektivitet.

tjenestekatalog

LAST NED HELE PARTNERPROGRAMMET

Se hvordan du kan bidra til å skape en ny trend for små og mellomstore regnskapsbyråer og dermed styrke din posisjon som lokal selvstendig aktør.

Siste artikler

vekst

BLI EN ‘ACCOUNTING PARTNER’’ I DAG DU OGSÅ!

Som Accounting Partner får du en unik mulighet for å vokse, øke inntjeningen og levere enda bedre tjenester til dine kunder. Ta kontakt med oss for hyggelig og uforpliktende prat.

Del denne artikkelen