Finansiell risikostyring

Finansiell risikostyring: En komplett guide til effektive strategier og praksiser

Finansiell risikostyring dreier seg om å håndtere usikkerhet knyttet til valutakurser, rentenivåer og andre priser som fastsettes i finansmarkedene. Uansett hvilke usikkerheter som påvirker din virksomhet, er det nyttig å ha et bevisst forhold til finansiell risikostyring i din bedrift.

I dagens globale økonomi kan finansiell risikostyring være forskjellen mellom suksess og fiasko for enhver virksomhet. Effektiv risikostyring beskytter ikke bare bedriftens verdier, men sikrer også at de er godt posisjonert for å utnytte muligheter som oppstår i et stadig skiftende marked. Ved å integrere robuste finansielle risikostyringspraksiser, kan bedrifter forbedre sin finansielle helse og sikre langsiktig bærekraft.

Les også: Budsjettering for bedre finansiell planlegging

Hva er finansiell risikostyring?

Finansiell risikostyring er prosessen med å identifisere, analysere og håndtere usikkerhet i finansielle investeringer og sterkt svingende priser i finans- og råvaremarkeder, definert som selskapets kontantstrømmer. 

Målet er å minimere eller kontrollere sannsynligheten for økonomiske tap og maksimere avkastning. Dette oppnås gjennom en rekke verktøy og teknikker som risikovurdering, risikodeling og implementering av risikokontroll-strategier.

For regnskapsbyråer og bedrifter er finansiell risikostyring både en utfordring og en mulighet til å sikre stabilitet og vekst. Gjennom å forstå og anvende gjeldende prinsipper for risikostyring, kan bedrifter beskytte seg mot potensielle tap og posisjonere seg for å dra nytte av nye muligheter i et komplekst økonomisk landskap.

Innhold:

 1. Grunnleggende om finansiell risikostyring
 2. Strategier for risikostyring
 3. Norsk lovgivning og internasjonale standarder
 4. Organisatoriske strukturer for risikostyring
 5. Trender, teknologier og innovasjoner
 6. Oppsummering av nøkkelstrategier og praksiser
 7. 10 tips for solid finansiell risikostyring
 8. FAQs – Vanlig stilte spørsmål om finansiell risikostyring

Grunnleggende om finansiell risikostyring

Forståelsen av finansiell risikostyring er avgjørende for å navigere i dagens økonomiske landskap. Dette kapittelet introduserer grunnleggende prinsipper og praksiser som hjelper bedrifter å håndtere og minimere finansielle risikoer.

Hva innebærer finansiell risiko?

Finansiell risiko oppstår når det finnes en mulighet for et finansielt tap i virksomheten. Dette kan være resultatet av ulike eksterne og interne faktorer som påvirker bedriftens finansielle stabilitet. Effektiv finansiell risikostyring søker å identifisere, evaluere og kontrollere disse risikoene for å sikre bedriftens økonomiske helse.

Typer finansielle risikoer: Kreditt, marked, operasjonell

Det finnes flere typer finansielle risikoer som kan påvirke en bedrift:

 • Kredittrisiko: Risikoen for at en motpart ikke vil oppfylle sine økonomiske forpliktelser.
 • Markedsrisiko: Risikoen for tap knyttet til svingninger i markedspriser og renter.
 • Operasjonell risiko: Risikoen for tap som følge av feil i interne prosesser og systemer, eller fra eksterne hendelser.

Eksempler på finansielle risikoer i ulike industrier

Følgende eksempler understreker hvordan ulike sektorer påvirkes av forskjellige typer risikoer: I finanssektoren kan et uventet fall i markedet føre til store økonomiske tap. I produksjonsindustrien kan maskinfeil eller stopp i produksjonen være eksempler på operasjonell risiko. I byggebransjen oppstår kredittrisiko når kunder misligholder sine betalingsforpliktelser.

Les også: Nøkkeltall og økonomisk analyse for smartere forretningsdrift

Prinsipper for risikostyring

Effektiv finansiell risikostyring bygger på faste prinsipper som sikrer en systematisk tilnærming til håndtering av risikoer. Disse prinsippene inkluderer grundig risikoidentifisering, detaljert risikovurdering, og kontinuerlig overvåking og justering av risikostyringsstrategier. 

Det er essensielt at disse prinsippene blir integrert på alle organisatoriske nivåer og at det opprettholdes en kultur hvor risikobevissthet er en prioritet.

Risikoanalyse og -vurdering

Denne fasen av finansiell risikostyring krever en nøye prosess for å identifisere og kvantifisere risikoer. Bedrifter benytter en rekke verktøy og teknikker, inkludert statistiske modeller, scenarioanalyse og stress-testing, for å kartlegge potensielle tap og vurdere sannsynligheten for at disse risikoene materialiserer seg. 

Det er kritisk å ha tilgang til pålitelig og oppdatert informasjon for å gjøre disse vurderingene så nøyaktige som mulig.

Risikohåndtering og mitigering

Når risikoene er identifisert og vurdert, trer fasen for risikohåndtering og mitigering i kraft. Dette innebærer implementering av strategier designet for å minimere sannsynligheten for tap, eller begrense de negative konsekvensene dersom risikoene skulle inntreffe. 

Strategiene kan inkludere diversifisering av investeringer for å spre risiko, bruk av forsikringer for å dekke potensielle tap, samt utvikling og implementering av avanserte risikokontrollsystemer. 

Disse tiltakene krever kontinuerlig evaluering og tilpasning for å håndtere nye risikoer som oppstår som følge av endringer i markedet eller i operasjonelle forhold. Ved å forstå og anvende disse prinsippene, kan bedrifter effektivt styre sine finansielle risikoer og opprettholde en sunn økonomisk struktur. 

Les også: Styringsinformasjon: Optimal verdiskaping for din bedrift gjennom presis regnskapsføring

Strategier for risikostyring

Effektive strategier for risikostyring er nøkkelen til å sikre finansiell stabilitet og bærekraftig vekst for enhver bedrift. La oss derfor utforske ulike metoder og teknikker for å håndtere og redusere finansielle risikoer.

Risikoreduserende strategier

Ved å implementere risikoreduserende strategier kan bedrifter minimere potensialet for tap. Disse strategiene inkluderer diversifisering og bruk av finansielle instrumenter som derivater.

Diversifisering og risikospredning

Diversifisering handler om å spre investeringer over flere ulike aktiva for å redusere risiko. Ved å ikke satse alle økonomiske ressurser på en inntektskilde, kan bedrifter bedre håndtere uventede markedssvingninger.

Hedging: Bruk av derivater for å sikre finansiell stabilitet

Hedging innebærer bruk av finansielle instrumenter kjent som derivater for å beskytte mot finansielle risikoer. Derivater er kontrakter hvis verdi er avledet fra en underliggende eiendel, som aksjer, obligasjoner, råvarer eller valutaer. Her er noen vanlige typer derivater brukt i hedging:

 • Futures: Dette er kontrakter for å kjøpe eller selge en spesifikk mengde av en vare eller finansiell eiendel til en forhåndsbestemt pris på et bestemt fremtidig tidspunkt. De brukes ofte for å låse inn priser og redusere usikkerheten om fremtidige prisendringer.
 • Opsjoner: Disse gir innehaveren retten, men ikke forpliktelsen, til å kjøpe (en “call” opsjon) eller selge en eiendel (“put” opsjon) til en avtalt pris innen en bestemt tidsperiode. Opsjoner kan hjelpe bedrifter å håndtere prisrisiko ved å tilby fleksibilitet i beslutningene om å kjøpe eller selge eiendeler basert på prisbevegelser.
 • Swaps: Swap-kontrakter involverer utveksling av økonomiske eiendeler eller betalingsstrømmer mellom to parter for å redusere risiko. For eksempel kan renteswaps brukes til å bytte fra en variabel rente til en fast rente, noe som gir forutsigbarhet i rentekostnader.

Ved å inngå derivatkontrakter kan en bedrift låse inn priser eller renter, noe som gir forutsigbarhet og beskyttelse mot prisøkninger eller renteendringer. Dette bidrar til å stabilisere bedriftens økonomiske planlegging og beskytte mot markedsrisikoer.

Teknologiens rolle i risikostyring

Teknologi spiller en stadig større rolle i hvordan bedrifter håndterer finansielle risikoer. Moderne teknologiløsninger vil ofte kunne forbedre nøyaktigheten og effektiviteten i risikostyringsprosesser.

Hvordan nye teknologier forbedrer finansiell risikostyring

Avanserte analytiske verktøy og programvare for risikostyring hjelper bedrifter med å analysere store mengder data for å forutse og simulere ulike risikoscenarioer. Dette gir ledere bedre innsikt og støtte til å ta informerte beslutninger.

Les mer: Regnskap: Kunsten å styre moderne bedriftsøkonomi

Hvilke teknologier bør din bedrift satse på?

For små bedrifter kan enkle, kostnadseffektive løsninger som skybasert programvare være tilstrekkelig for grunnleggende risikoanalyse. Middels store bedrifter kan ha behov for mer sofistikerte systemer som integrerer ulike aspekter av virksomheten. Store bedrifter kan dra nytte av avanserte AI-drevne plattformer som kontinuerlig analyserer og overvåker risiko på tvers av globale markeder.

Ved å velge de rette teknologiene basert på bedriftsstørrelse og spesifikke risikoprofiler, kan bedrifter optimalisere sin tilnærming til finansiell risikostyring. Hvis du er usikker på hvilke løsninger som gagner din bedrift best, ta gjerne kontakt med oss i Key Account for en hyggelig prat om hvordan vi kan hjelpe deg med finansiell risikostyring.

Relevant artikkel: Regnskapsbyrå med AI på laget endrer regnskapsbransjen

Norsk lovgivning og internasjonale standarder

For å håndtere finansielle risikoer effektivt, er det ikke nok å fokusere på virksomhetens interne strategier, du må også forstå og overholde relevant lovgivning og internasjonale standarder. Dette kapittelet forklarer hvordan regelverk påvirker finansiell risikostyring.

Regulering av finansiell risikostyring

Reguleringer er designet for å beskytte økonomiske systemer, redusere risiko og fremme stabilitet. De påvirker hvordan bedrifter opererer og styrer sine finansielle risikoer.

Norsk nøkkelregelverk og lover

I Norge reguleres finansielle tjenester og risikostyring av flere nøkkelregelverk, inkludert Finansforetaksloven og Verdipapirhandelloven

Finansforetaksloven regulerer etablering, drift og tilsyn av finansforetak i Norge, og sikrer at de opererer på en forsvarlig økonomisk måte. 

Verdipapirhandelloven omhandler handel med verdipapirer og sikrer transparens og rettferdighet i markedene, samt beskytter investorer mot misbruk og manipulasjon.

Sammen sikrer disse lovene at finansielle institusjoner opererer på en trygg og ansvarlig måte.

Internasjonale standarder for finansiell risikostyring

Internasjonalt følger mange bedrifter standarder som Basel III, IFRS 9 og Solvency II. Disse standardene hjelper bedrifter med å opprettholde soliditet og likviditet på tvers av grenser.

 • Basel III: Denne standarden øker bankenes kapitalkrav og innfører strengere regulering av bankenes likviditet og gjeldsgrad for å forbedre deres evne til å motstå finansielle kriser.
 • IFRS 9: Denne regnskapsstandarden for finansielle instrumenter krever at banker og andre finansinstitusjoner registrerer kredittap tidligere og gir detaljerte regler for hvordan finansielle aktiva og passiva skal verdsettes.
 • Solvency II: Denne EU-reguleringen gjelder forsikringsselskaper og krever at de holder tilstrekkelig kapital til å dekke forventede tap, forbedrer risikostyringen og øker transparensen mot regulatører og det offentlige.

Compliance og overholdelse

Compliance, eller overholdelse av loven, er essensielt for effektiv risikostyring. Det beskytter bedrifter mot juridiske og finansielle risikoer. Ved å følge compliance sikrer virksomheter at de møter juridiske krav og bygger tillit hos investorer, partnere og regulatorer. Dette er avgjørende for langvarig suksess og stabilitet.

Utfordringer innen compliance

Bedrifter i ulike sektorer møter ofte utfordringer som følge av komplekse og stadig skiftende regulatoriske miljøer. Dette kan inkludere alt fra å holde tritt med nye lover og regler til å implementere nødvendige endringer i interne prosesser. Slike utfordringer kan medføre risiko for store bøter og skader på bedriftens omdømme hvis de ikke håndteres korrekt.

Løsninger innen compliance

For å møte disse utfordringene kan bedrifter ta i bruk en rekke strategier og verktøy:

1. Investering i compliance-programvare: Moderne compliance-programvare hjelper bedrifter med å holde seg oppdatert på gjeldende regelverk og sikrer at de overholder nødvendige prosesser og dokumentasjonskrav. Eksempler på slik programvare inkluderer:

 • Thomson Reuters Compliance Management: Denne løsningen tilbyr omfattende verktøy for risikovurdering, overvåkning, og rapportering som hjelper bedrifter med å håndtere regulatoriske krav.
 • NAVEX Global RiskRate: Dette er et verktøy som tilbyr tjenester for tredjeparts risikostyring og overvåking, viktig for bedrifter som samarbeider med mange leverandører og partnere.

For norske bedrifter er det anbefalt å vurdere om funksjonene i disse programmene tilfredsstiller de spesifikke kravene i norsk lovgivning. Det kan være nyttig å konsultere med juridiske eksperter eller compliance-spesialister i Norge. 

Det er spesielt viktig å sikre at programvaren dekker alle nødvendige aspekter av norsk og EU-regulering, spesielt med tanke på personvern (som GDPR), finansiell regulering, arbeidsrett, miljølovgivning, industri-spesifikke standarder og andre relevante områder. Ta kontakt med oss i Key Account for å få kvalifisert hjelp med finansiell compliance.

2. Kontinuerlig opplæring av ansatte: Ved å sørge for at ansatte regelmessig mottar opplæring i relevante lover og forskrifter, kan bedrifter minimere risikoen for compliance-feil. Dette kan omfatte alt fra nettbaserte kurs til interne workshops ledet av juridiske eksperter.

3. Aktiv dialog med regulatoriske myndigheter: Ved å opprettholde en åpen og proaktiv dialog med regulatoriske myndigheter kan bedrifter bedre forstå forventninger og krav, samt være forberedt på kommende endringer. Dette kan inkludere regelmessige møter eller konferanser der regulatorer og industrien samles for å diskutere aktuelle temaer.

Ved å implementere disse løsningene kan bedrifter styrke sin langvarige evne til å tilpasse seg i et stadig skiftende regulatorisk landskap.

Les også: Regnskapsfører 2.0 – Fremtidens digitaliserte økonomirådgivere

Organisatoriske strukturer for risikostyring

En effektiv organisatorisk struktur for risikostyring er avgjørende for å opprettholde og forbedre en bedrifts evne til å håndtere finansielle risikoer. La oss derfor se nærmere på hvordan organisasjoner kan strukturere og optimalisere sine risikostyringsfunksjoner.

Etablering av en risikostyringsfunksjon

En veldefinert risikostyringsfunksjon er essensiell for å håndtere finansielle risikoer på en 

effektiv måte. Denne funksjonen bør være klart definert med spesifikke mål som er direkte knyttet til bedriftens overordnede strategi. 

Riktig allokering av ressurser, inkludert menneskelige, teknologiske og finansielle ressurser, er kritisk for å støtte risikostyringsaktiviteter. Det er også viktig med direkte kommunikasjon med ledelsen, slik at kanalen for risikoinformasjon er klar og at risikostyring prioriteres på høyeste nivå i organisasjonen.

Roller og ansvar i en risikostyringsavdeling

En typisk risikostyringsavdeling inkluderer flere nøkkelroller som hver bidrar til håndteringen av risiko:

 • Risikoanalytiker: Ansvarlig for å identifisere og analysere potensielle risikoer ved hjelp av statistiske verktøy og modeller.
 • Compliance-officer: Fokuserer på å sikre at bedriften overholder alle gjeldende lover, regler og standarder, og reduserer risikoen for juridiske eller regulatoriske sanksjoner.
 • Risikosjef (Chief Risk Officer – CRO): Leder avdelingen og er ansvarlig for den overordnede styringen av risiko samt implementering av strategier for å mitigere disse risikoene.

Disse rollene krever tett samarbeid for å sikre en helhetlig tilnærming til risikostyring og for å utvikle effektive strategier for å håndtere risikoene som identifiseres.

Hvordan bygge en kultur for risikobevissthet

En kultur for risikobevissthet innebærer at alle ansatte, fra toppledelse til frontlinjeansatte, forstår viktigheten av risikostyring og deres rolle i denne prosessen. Dette kan oppnås gjennom:

 • Opplæring: Regelbasert opplæring som gir ansatte kunnskapen de trenger for å identifisere og håndtere risiko i deres daglige arbeid.
 • Kommunikasjon: Åpen og hyppig kommunikasjon om risikostyring og relevante spørsmål som påvirker organisasjonen.
 • Workshops og seminarer: Disse kan benyttes for å simulere risikoscenarioer og diskutere strategier for risikohåndtering, som styrker forståelsen og beredskapen blant ansatte.

Ved å integrere disse elementene kan en bedrift styrke sin risikobevissthet og bedre håndtere de finansielle risikoene den står overfor.

Lederskap og finansiell risikostyring

Lederskap spiller en kritisk rolle i å forme en organisasjons tilnærming til risikostyring. Ledere setter tone og prioriteringer som følges av hele organisasjonen.

Effektive ledere fremmer en åpen dialog om risiko og oppmuntrer til en proaktiv tilnærming til risikohåndtering. Slik sikrer de at risikostyring er integrert i alle bedriftens strategiske beslutninger.

Lederskapsteknikker for effektiv risikostyring

Ledere kan bruke flere teknikker for å forbedre risikostyring, inkludert å etablere sterke interne kontrollsystemer og å fremme risikovurdering som en del av den daglige driften. Ledere bør også sikre regelmessig revisjon av risikostyringsstrategier for å tilpasse seg nye utfordringer og muligheter.

En sterk organisatorisk struktur støttet av engasjert lederskap sikrer at risikostyring ikke bare er en separat funksjon, men en integrert del av bedriftens kultur og operasjoner. Dette styrker bedriftens evne til å håndtere finansielle risikoer effektivt og sikre langsiktig stabilitet.

Trender, teknologier og innovasjoner

Finansiell risikostyring er et felt i konstant endring, drevet av nye teknologier og skiftende markedsforhold. Før vi runder av denne guiden om finansiell risikostyring bør vi derfor vurdere de siste trendene og innovasjonene som former fremtiden for denne disiplinen.

Kunstig intelligens og maskinlæring

Kunstig intelligens (AI) og maskinlæring (ML) revolusjonerer måten bedrifter forutsier og håndterer finansielle risikoer på. 

Disse teknologiene benytter avanserte algoritmer for å analysere og lære av store datamengder, noe som gjør det mulig å identifisere mønstre og trender som mennesker kan overse. 

Ved å bruke AI og ML kan bedrifter raskt analysere komplekse og varierte datakilder for å forutsi potensielle risikoer med høyere presisjon. Dette fører til bedre beslutningstaking og mer proaktiv risikostyring. 

For eksempel kan AI-modeller brukes til å forutsi kredittsvikt hos lånetakere ved å analysere deres transaksjonsdata og sammenligne dem med historiske data.

Bærekraft og risikostyring i grønn finansiering

Med økende global fokus på bærekraft, har grønn finansiering vokst betraktelig. Dette innebærer investeringer i prosjekter eller virksomheter som fremmer miljømessig bærekraft, som fornybar energi eller ren teknologi.

I denne konteksten må finansiell risikostyring ikke bare vurdere de tradisjonelle økonomiske faktorene, men også hvordan miljømessige og sosiale forhold kan påvirke investeringenes ytelse og stabilitet. 

Dette krever integrasjon av bærekraftige målinger og mål i risikovurderingsprosessen, og å utvikle strategier for å håndtere risikoer knyttet til klimaendringer, ressursknapphet og sosial uro. En slik tilnærming hjelper bedrifter med å minimere deres miljøfotavtrykk samtidig som de beskytter seg mot risikoer forbundet med bærekraftsutfordringer.

Fremtidige utfordringer og muligheter

Fremtidige utfordringer innen finansiell risikostyring er mange og varierte, inkludert digital sikkerhet og den økende kompleksiteten i globale finansmarkeder. Digital sikkerhet blir stadig viktigere ettersom cyberangrep kan føre til betydelige finansielle tap og skade på bedriftens omdømme. 

Virksomheter må derfor investere i robuste cybersikkerhetssystemer og kontinuerlig oppdatere sine sikkerhetsprotokoller for å beskytte seg mot slike trusler.

Samtidig fører globaliseringen av finansmarkedene til økt kompleksitet, hvor finansielle operasjoner påvirkes av variabler fra mange forskjellige markeder og reguleringsregimer. 

Dette krever at bedrifter utvikler sofistikerte risikostyringsverktøy som kan håndtere og analysere informasjon fra disse variable kildene for å forme effektive risikostyringsstrategier.

Ved kontinuerlig å holde seg oppdatert på de siste trendene og ved å integrere nye teknologier, kan bedrifter forbedre sin finansielle risikostyring. Denne tilnærmingen vil gjøre det mulig for virksomheter å tilpasse seg raskt til endringer og utnytte nye muligheter som oppstår, noe som er avgjørende for å oppnå bærekraftig vekst og suksess i fremtiden.

Oppsummering av nøkkelstrategier og praksiser

Finansiell risikostyring er en dynamisk prosess som krever kontinuerlig oppmerksomhet. Bedrifter må engasjere seg i stadig overvåkning og evaluering av sine risikostyringsstrategier for å tilpasse seg nye økonomiske og teknologiske utfordringer. 

Dette innebærer å analysere effektiviteten av eksisterende tiltak og implementere nødvendige justeringer. Kontinuerlig læring og bruk av nye teknologiske verktøy er essensielt for å holde tritt med endringer og forbedre risikohåndteringen over tid.

10 tips for solid finansiell risikostyring

 1. Etabler en klar risikostyringsstrategi som reflekterer din virksomhets spesifikke behov og risikotoleranse.
 2. Implementer robuste interne kontroller for å minimere operasjonelle risikoer.
 3. Benytt teknologi til å forbedre nøyaktigheten og hastigheten i risikoanalyser.
 4. Frem en kultur for risikobevissthet på alle nivåer av organisasjonen.
 5. Hold deg oppdatert på regulatoriske endringer både nasjonalt og internasjonalt.
 6. Diversifiser investeringer og inntektsstrømmer for å redusere markedsrisiko.
 7. Utvikle en plan for krisehåndtering som kan aktiveres umiddelbart ved finansielle sjokk.
 8. Gjennomfør regelmessige risikovurderinger for å identifisere og imøtekomme nye risikoer.
 9. Investér i opplæring og utvikling av ansatte for å styrke deres evne til risikostyring.
 10. Samarbeid med eksperter og konsulenter for å få ekstern innsikt og støtte.

Effektiv finansiell risikostyring er kritisk for enhver virksomhets evne til å oppnå finansiell stabilitet og vekst. Ved å følge disse strategiene og kontinuerlig tilpasse seg, kan bedrifter sikre en robust tilnærming til håndtering av finansielle risikoer.

FAQs – Vanlig stilte spørsmål om finansiell risikostyring

Hva består en risikoanalyse av?

En risikoanalyse innebærer identifisering av potensielle risikoer, vurdering av sannsynligheten og konsekvensene av disse risikoene, og utvikling av strategier for å håndtere dem.

Er risikovurdering og risikoanalyse det samme?

Nei, risikovurdering er en bredere prosess som inkluderer risikoanalyse. Risikovurdering innebærer også å bestemme risikotoleranse og implementere tiltak for å håndtere risikoene.

Hva er den største feilen bedrifter gjør i finansiell risikostyring?

Den største feilen er ofte mangelen på en proaktiv og systematisk tilnærming til risikostyring, noe som kan føre til uventede finansielle tap.

Hvordan kan små bedrifter effektivt implementere risikostyringspraksiser?

Små bedrifter kan effektivt implementere risikostyring ved å starte med grunnleggende risikoidentifikasjon og -vurdering, og deretter gradvis utvikle mer sofistikerte praksiser etter hvert som de vokser.

Hva er forskjellen på en risikovurdering og en SJA (Sikker jobbanalyse)?

Risikovurdering er en generell vurdering av potensielle risikoer i en organisasjon, mens SJA er mer spesifikk og fokuserer på sikkerhetsrisikoer knyttet til spesifikke jobber eller oppgaver.

Hva er en ROS-analyse?

ROS-analyse, eller Risiko og Sårbarhetsanalyse, er en metode for å systematisk identifisere og vurdere risikoer og deres potensielle konsekvenser for å utvikle effektive tiltak for risikoreduksjon.

Er risiko og fare det samme?

Nei, risiko refererer til sannsynligheten for at en negativ hendelse vil skje kombinert med konsekvensene av hendelsen, mens fare er en kilde til potensiell skade eller negativ konsekvens.

tjenestekatalog

LAST NED HELE PARTNERPROGRAMMET

Se hvordan du kan bidra til å skape en ny trend for små og mellomstore regnskapsbyråer og dermed styrke din posisjon som lokal selvstendig aktør.

Siste artikler

vekst

BLI EN ‘ACCOUNTING PARTNER’’ I DAG DU OGSÅ!

Som Accounting Partner får du en unik mulighet for å vokse, øke inntjeningen og levere enda bedre tjenester til dine kunder. Ta kontakt med oss for hyggelig og uforpliktende prat.

Del denne artikkelen